775622655 info@dobryden.eu
Vyberte stránku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek DobrýDen.EU je společnost BROFI, s.r.o., se sídlem Pičín 29, 26225, IČ: 02940035 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225655 (dále jen „Provozovatel“).

  1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách dobryden.eu umožňuje zákazníkovi získání poukazu na určité zboží či službu (dále jen „poukaz“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce dobryden.eu. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

  1. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání poukazu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce na stránkách dobryden.eu a závazek zákazníka zaplatit za tento poukaz sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

  1. Objednání poukazu

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si poukaz objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

  1. Dodání poukazu

Za doručení poukazu zákazníkovi se považuje doručení emailu s přílohou elektronické verze poukazu ve formátu PDF.

  1. Podmínky použití poukazu

Podmínky užití poukazu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm a jsou vždy uvedeny v nabídce zboží či služby na dobryden.eu a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.

Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

Poukaz je přenosný. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z poukazu u Poskytovatele) může zákazník objednat více poukazů, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné poukaz požít pouze jednou.

Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu.

V případě, že zákazník promění poukaz za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty poukazu nebo nový poukaz na zbytek hodnoty původního.

  1. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách dobryden.eu.

Při objednávce poukazu dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si poukaz objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si poukaz neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

Po přijetí platby vydáváme potvrzení o přijetí platby. Částka však plně patří dodavateli prodejní nabídky, proto je povinnost vydání daňového dokladu na dodavateli prodejní nabídky. Potvrzení lze získat na žádost na emailu info@dobryden.eu.

  1. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.

   Provozovatel odpovídá výhradně za to, že:

   • dodá dle těchto Obchodních podmínek poukaz zákazníkovi,
   • že použití poukazu nebude Poskytovatelem, splní-li zájemce stanovené podmínky, odmítnuto.

   Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytované zboží a služby, jejich kvalitu, množství apod.

   Vzhledem k tomu, že zájemce získává zboží a služby přímo od Poskytovatele, odpovídá Poskytovatel přímo zákazníkovi dle příslušných právních předpisů a podmínek Poskytovatele (které nemohou omezit zákonné nároky zájemce) za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Poskytovatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách.

   Veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má zájemce vůči Poskytovateli a je povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva zákazníka).

   Uhradí-li zákazník jakékoli platby nad rozsah poukazu Poskytovateli (nebo třetí osobě v souvislosti s dodáním zboží nebo služeb), není oprávněn požadovat po Provozovateli jejich náhradu nebo škody apod.

   Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s poskytnutím/užitím zboží a služeb. Veškeré vztahy týkající se prodeje zboží a služeb (dodání, reklamace apod.) a vztahy s tím související jsou vztahy výlučně mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel ani není oprávněn řešit reklamací dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem, a to pouze s výjimkou uvedenou níže (odmítnutí poukazu Poskytovatelem nebo nevyužití služby nebo zboží z důvodu, že neodpovídají nabídce).

   Jakékoli vady týkající činností Provozovatele nebo vady poukazu, za které odpovídá Provozovatel, tj. zejména – nedodání poukazu, vadnost poukazu (technická), odmítnutí poukazu poskytovatelem, přestože zákazník splnil všechny podmínky jeho uplatnění, nebo nevyužití poukazu, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce, je možné uplatnit u Provozovatele nejpozději do 14ti dnů od ukončení platnosti poukazu, popř. nejpozději do 14 dnů po uplatnění poukazu, podle tohoto, která lhůta uplyne dříve. Po této lhůtě již není možno vady uplatnit. Započne-li zákazník s čerpáním služeb nebo převezme-li zboží, musí všechny své nároky uplatňovat výhradně u Poskytovatele.

   V případě, že:

   • Provozovatel poukaz nedodá nebo poukaz bude Provozovatelem dodán vadný a nebude možno jej uplatnit u Poskytovatele,
   • Poskytovatel přes splnění příslušných podmínek zájemcem odmítne poukaz akceptovat a odmítne poskytnout/dodat službu nebo zboží
   • zákazník nevyužije poukaz, jelikož zboží nebo služba neodpovídá nabídce,

   má zákazník ve lhůtě dle předchozího odstavce právo na vrácení zaplacené kupní ceny. Provozovatel kupní cenu vrátí zájemci, požádá-li o to zákazník a prokáže-li ve stanovené lhůtě příslušné důvody, a to nejpozději do 14 dnů.

   Zákazník je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb – hotelové, wellness, restaurace, kluby, salóny apod.) po zakoupení poukazu objednat dodání/využití zboží nebo služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Poskytovatel ani Provozovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro zájemce kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými zájemci. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti poukazu.

   Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.

  2. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení poukazu (dle čl. IV), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení poukazu a v kopii také Provozovateli.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

Vzhledem k tomu, že platba za poukaz je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

  1. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci věrnostního programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dobryden.eu v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a použití portálu dobryden.eu realizován.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky dobryden.eu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2014.

Dobré novinky

Natavte si zasílání našich dobrých novinek

Děkujeme vám. Nyní prosím potvřďte svou registraci v emailu